Làm sao để reply bằng email vậy tui bay. mò miết không ra