Aptos Price on Binance exchange 30-12-2023

9 Likes

Thanks man appreciate :writing_hand::clap:

Aptos to the mon