Aptos name ready

we mint aptos domain at aptos name

3 Likes

What do you mean bro?

3 Likes

yeah, let’s do it

2 Likes