Aptos blockchain to unlock 24.8million Apt

Aptos blockchain to unlock 24.8million Apt tokens on 12th of November 2023. Nearly $143million. What do you think about this?